Jdi na obsah Jdi na menu

STANOVY

 

 

I.

Základní ustanovení

 

 

 1. Organizace se celým jménem nazývá Tělovýchovná jednota KOTVA Braník /TJ/

 

 1. Oblastí působnosti TJ je území ČR.

 

 1. Sídlem TJ je Praha s adresou U ledáren 1557/55, 14700 Praha 4. Tato je pravidelným místem pro přijímání všeobecné korespondence a písemností

 

 

 

II.

Základní úkoly a poslání TJ

 

 1. Tělovýchovná jednota Kotva Braník je sdružením dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění, s vlastní právní subjektivitou, a to na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne 16.5.1990.Sdružuje převážně členy sportovních a turistických oddílů, kteří přijali společný název, symboliku a zavázali se dodržovat stanovy TJ.

Znakem TJ je bílý kruh, v jehož středu je modrými písmeny označení KTV. Vlajka je modrá, v jejím středu je bílý kruh se znakem TJ, z kruhu vycházejí dva pravidelné, rovnoběžné bílé pruhy do čtyř stran. Barvy TJ jsou modrá a bílá.

 

 1. Za účelem dosažení základního smyslu své činnosti, tj. provozování sportovní a turistické společné zájmové činnosti, plní TJ zejména tyto úkoly:

 

a/ vytváří v rámci svých možností co nejlepší podmínky pro různé druhy sportu, turistiky a cestování svých členů

 

b/ pečuje o mravní výchovu svých členů, zejména dětí a mládeže, o praktické uplatnění demokratických zásad, humanismu, vzájemné úcty,respektování fair play ve sportu a kladné životní motivace svých členů

 

c/ pomáhá realizovat a chrání práva a odůvodněné potřeby svých členů

 

d/ organizuje sportovní výcvik členů ve svých oddílech podle druhů zájmových činností

 

e/ prostřednictvím svých oddílů a orgánů zajišťuje styk se svazy   sportů tělovýchovnými organizacemi i jinými organizacemi, a to v ČR i v zahraničí

 

f/ pořádá sportovní, kulturní i společenské akce pro své členy i pro veřejnost

 

g/ buduje, provozuje a udržuje svá tělovýchovná zařízení, která jsou v jejím vlastnictví a užívání

 

h/ získává finanční a jiné prostředky z různých zdrojů a dbá o jejich hospodárné využití ke stanovenému účelu

 

i/ provozuje v souladu se živnostenským a obchodním zákonem podnikatelskou činnost / obchodní činnost, ubytovací služby,hostinská činnost, školicí činnost a služby cestovního ruchu / případně další hospodářskou činnost za účelem zajištění základního poslání

 

j/ provádí školení vodáckých instruktorů, cvičitelů, vodních záchranářů a pod. na základě akreditace MŠMTV

 

 

 

 

III.

Členství, práva a povinnosti členů

 

 

 1. Členství v TJ je dobrovolné

 

   2. Členem se stane muž nebo žena po dosažení

     15 let věku, který byl na  návrh výboru

     některého oddílu přijat výborem TJ na základě

     vyplněné přihlášky, jejímž podpisem se zavázal

     dodržovat tyto Stanovy, a zaplatil stanovené

     členské příspěvky. Pro přijetí člena může

     výbor TJ požadovat dva ručitele,

     případně stanovit zkušební dobu.

 

 1. Děti do 15 let mohou se stát členy pouze s písemným souhlasem svých rodičů nebo zákonného zástupce, přičemž mohou provádět činnost v TJ jen v oddílech mládeže pod dohledem cvičitelů nebo trenérů nebo doprovodu zákonného zástupce člena TJ

 

 1. Osoba starší 18-ti let, která sice souhlasí či sympatizuje s posláním a úkoly TJ, ale z různých důvodů nemůže či nehodlá se pravidelně a aktivně podílet na sportovní, tělovýchovné a jiné činnosti, může na základě své žádosti získat mimořádné členství v TJ, které vzniká po schválení výborem TJ. Mimořádný člen nemá práva a povinnosti řádného člena.

 

 1. Základní práva /řádných/ členů TJ jsou:

 

a/ účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního,tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci TJ jako celku a to za podmínek těchto „Stanov“ a v případě účasti v soutěžích sportovních svazů, též za podmínek jejich „Soutěžních řádů“

b/ podílet se na všech výhodách, které z členství v TJ vyplývají

c/ účastnit se všech akcí, školení a seminářů

d/ uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů TJ, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům

a vyžadovat  od nich příslušnou odpověď související s jejich  činností v rámci TJ

e/ zúčastnit se jednání orgánu TJ, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování

f/ volit a být volen od 18-ti let do všech orgánů v rámci TJ

g/ využívat objektů jednoty dle domácích řádů a souvisejících předpisů

 

 1. Základní povinnosti /řádného/ člena jsou:

 

a/ svědomitě plnit úkoly vyplývající ze „Stanov“, vnitřních nebo přijatých řádů a z přijatých usnesení /rozhodnutí/ orgánů TJ

b/ svým jednáním a chováním přispívat k upevňování  zásad sportovní etiky a morálky, kázně a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy

c/ iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti TJ a řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech TJ

d/ šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečování její činnosti a všemožně usilovat o dobré jméno TJ

e/ řádně a včas platiti členské a oddílové příspěvky, případně jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v TJ, pokud tak o tom rozhodl příslušný orgán podle „Stanov“

f/ účastnit se brigád organizovaných oddílem TJ, osvobozeni jsou muži od 60 let a ženy od 57 let věku a čestní členové TJ a oddílů

 

 

 

 1. Členství v TJ zaniká:

 

a/ vystoupením ze strany člena

b/ vyškrtnutím pro neplnění základních povinností

c/ vyloučením pro zvlášť závažné provinění, neslučitelným s členstvím

d/ úmrtím člena

e/ zánikem TJ

 

 

 

 

 

IV.

 

Členství a příspěvky, poplatky

 

 

1.      Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena

   k mateřské TJ jako celku, pro níž představují nedílnou součást

   finančních příjmů

 

2.      Členské příspěvky a poplatky stanoví výbor TJ a jsou závazné pro

   všechny členy TJ. Výši členských příspěvků určuje výbor TJ a to

   s přihlédnutím k věku a sociálním podmínkám svých členů a

   hospodářské situaci jednoty. Výbor TJ seznámí s výší plateb

   členskou základnu na VČS a VČK, přičemž platby platí od 1.1.b.r.

 

3.      Každý člen TJ je povinen zaplatit členský příspěvek za běžný rok do 31.3. toho roku. Pro nezaplacení členských příspěvků a dalších poplatků, může být člen vyškrtnut

 

4.      Vyškrtnutí musí předcházet písemné upozornění ze strany výboru TJ s určením přiměřené náhradní lhůty /z pravidla 30 dní/ k doplacení členského příspěvku. Pokud tato určená náhradní lhůta marně projde bez aktivního jednání neplatícího člena, je výbor TJ oprávněn provést jeho vyškrtnutí, o čemž písemně zpraví člena, který tímto pozbyl všech svých práv a povinností vyplývajících z členství. Případné hmotně – právní nároky tím nejsou dotčeny.

 

5.      Vybírání členských, oddílových příspěvků, jakož i dalších poplatků zajišťuje aparát jednoty a zároveň vede evidenci placení těchto příspěvků a poplatků

 

6.      Od placení členských a oddílových příspěvků jsou osvobozeni čestní členové TJ. Od placení oddílových příspěvků jsou osvobozeni čestní členové jednotlivých oddílů.

 

7.      Výši oddílových příspěvků na jednoho člena navrhuje výbor oddílu a schvaluje členská schůze oddílu, a to s přihlédnutím na druh – obor sportovního odvětví, jeho náročnost a nákladovost a případný schodek ve svém oddílovém rozpočtu

 

8.      Výbor jednoty je oprávněn stanovit jednotný způsob placení oddílových příspěvků. Aparát jednoty vede evidenci a provádí kontrolu placení oddílových příspěvků

 

9.      Oddílové příspěvky jsou výlučným příjmem sportovního /turistického/ oddílu a jsou součástí jeho rozpočtu. O způsobu jejich využití rozhoduje výlučně členská schůze oddílu nebo z její vůle výbor oddílu

 

10.  Výbor TJ a výbor oddílu v dohodě s výborem TJ je oprávněn určit svým členům poplatky spojené s výlučným užíváním částí majetku TJ, jako např. skříňky, krákorce a pod., nebo s užíváním náročnější sportovní výstroje a výzbroje, jakož i dalšího materiálu v majetku TJ. Stanovený poplatek vyjadřuje účast člena na nákladech spojených s údržbou a provozem užívaného majetku a motivuje člena k hospodárnému zacházení s takovým majetkem. Pokud tak neučiní výbor oddílu, je k tomu oprávněn výbor TJ

 

11.  Nezaplacení poplatku v předepsané výši a ve stanoveném termínu zbavuje člena výhod a oprávnění, které byly spojeny s placením takového poplatku

 

 

 

V.

Disciplinární opatření

 

 

1.      Za porušení „Stanov“, vnitřních řádů a soutěžních řádů, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky ve výkonu práv a povinností ve výkonu funkce, za provinění související s účastí ve svazových soutěžích, na akcích TJ a jejích oddílů, mohou být členům, jako výchovný prostředek, ukládány disciplinární tresty

 

2.      V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty:

 

a/ napomenutí

b/ podmínečné vyloučení

c/ vyloučení

 

3.      Každý člen má právo se zúčastnit jednání orgánu, který projednává

   jeho disciplinární provinění a takový orgán má povinnost mu umožnit

   jeho účast, a je povinen objektivně a spravedlivě rozhodovat

 

4.      Disciplinárním orgánem I. stupně je výbor oddílu, který však může požádat výbor TJ o zahájení řízení ve své úrovni jako orgánu I. stupně a výbor TJ je takovým podnětem vázán. Výbor TJ zahajuje disciplinární řízení jako orgán I. stupně je-li předmětem jednání či chování člena jakéhokoliv orgánu v rámci TJ.

 

5.      Proti rozhodnutí výboru oddílu je odvolacím orgánem výbor TJ, proti rozhodnutí výboru TJ je odvolacím orgánem konference delegátů TJ. V disciplinárním řízení platí zásadně dvouinstanční postup, přičemž rozhodnutí orgánu II. instance je konečné a nelze se proti němu odvolat. Do konečného vyřízení odvolání člena v případě trestu vyloučení je zbaven svých práv a povinností vyplývajících ze „Stanov“.

 

 

 

VI.

Oddíly

 

 

1.      Oddíly, které se dobrovolně a ku společnému prospěchu sdružily pod společným názvem TJ, mají povahu autonomních a samosprávných celků a z důvodů jednotného posuzování svých zájmů, potřeb a hospodárnosti, svěřují vyřizování společných záležitostí společně vytvářeným orgánům TJ, které pověřují svým zastupováním jménem TJ, a to podle ustanovení těchto „Stanov“.

 

2.      Každý oddíl si samostatně organizuje svůj vlastní tělovýchovný proces podle pravidel daného sportovního odvětví, při respektování dosaženého stavu vlastních příjmů a zvláště celkových zdrojů TJ a jejich materiálně – technických podmínek.

 

3.      Nejvyšším orgánem oddílu je jeho členská schůze, která je tvořena jeho členy staršími 15-ti let. Do pravomoci členské schůze oddílu, pokud není ve stanovách určeno jinak, náleží:

 

a/ volit a odvolávat předsedu, místopředsedu, sekretáře, hospodáře

   a další členy výboru oddílu, který je volen zpravidla na 4 roky

b/ stanovit hlavní směry sportovní činnosti, projednávat dosažené

   výsledky a rozvoj sportovního či turistického odvětví,

   rozhodovat o podmínkách účasti v soutěžích, případně o

   odstoupení ze soutěží

c/ projednávat a schvalovat zprávu o činnosti výboru oddílu,

   včetně stavu hospodaření s rozpočtem

d/ navrhovat výboru TJ plán činnosti a rozpočet oddílu

e/ v případě, že oddíl nemá žádných závazků vůči TJ, ani

   neuplatňuje požadavky na majetkové vypořádání, může rozhodnout

   o  vystoupení oddílu

f/ může dát podnět k zahájení disciplinárního řízení

g/ volí své delegáty na členskou konferenci jednoty. Delegáty volí

   podle počtu svých členů, zpravidla v poměru 1:10,přičemž jedním

   z delegátů je vždy předseda oddílu.

h/ za zvláštní zásluhy o činnost a rozvoj oddílu může členská

   schůze na návrh výboru oddílu udělit členovi čestné členství

   oddílu

 

4.      Členská schůze oddílu se koná zpravidla 1x za rok, v případě potřeby i vícekrát, pokud o to požádá předseda oddílu, výbor oddílu, výbor TJ nebo 1/3 členů oddílu starších 15-ti let.

 

 

5.      Výbor oddílu je výkonným orgánem, který se ve své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy,stanovami TJ a dalšími organizačními normami TJ, usneseními členské konference TJ a výboru TJ, schváleným plánem činnosti a rozpočtem. Výbor oddílu se schází zpravidla 1x za měsíc a jeho práci řídí předseda.

 

Výbor oddílu zejména:

 

a/ navrhuje výboru TJ přijetí nových členů oddílu

b/ vede disciplinární opatření proti svým členům

c/ připravuje návrh plánu činnosti a rozpočtu oddílu

d/ určuje výši oddílových příspěvků a navrhuje v dohodě s výborem

   TJ výši jiných poplatků

         e/ předkládá iniciativní návrhy k rozhodnutí členské schůzi  

             oddílu

f/ předkládá zprávy a informace o své činnosti, jak členské schůzi

   oddílu, tak výboru TJ

g/ dohaduje s výborem TJ podmínky ve věci užívání majetku TJ

h/ připravuje a schvaluje soupisky a nominace svých členů pro

   soutěže a další akce

i/ schvaluje trenérské a cvičitelské působení v rámci oddílu a  

   navrhuje jejich odměnu ke schválení výborem TJ

j/ projednává s výborem TJ změny rozpočtu a stavu hospodaření 

   dojde-li ke změně poměrů rozpočtovaných prostředků nebo

   z jiných vážných důvodů

 

VII.

Orgány tělovýchovné jednoty

 

1.      Orgány TJ jsou:

 

a/ členská konference TJ

b/ výbor TJ

c/ kontrolní komise

 

2.      Nejvyšším orgánem TJ je členská konference, kterou tvoří formou

   delegace zástupci všech oddílů,členové výboru TJ a členové

   kontrolní komise. Členská konference se schází nejméně jednou za

   rok. Pokud o její svolání požádá předseda, výbor TJ nebo 1/6 všech

   členů starších 15ti let, musí být svolána výborem TJ nejpozději do

   30 dní od takového podnětu.

 

3.      Do výlučné pravomoci členské konference náleží všechna rozhodnutí

o nejdůležitějších otázkách života TJ, zejména:

 

a/ rozhodnutí o názvu a symbolice TJ a jednotlivých oddílů a o

   jejich změně

b/ stanovit hlavní směry a koncepce rozvoje činnosti

c/ schvalovat, rušit nebo měnit stanovy TJ

d/ volit a odvolávat předsedu, místopředsedu, hospodáře a další 

   členy výboru TJ, dále pak předsedu a členy kontrolní komise

e/ schvalovat a projednávat výroční zprávu, stav rozpočtu,

   hospodaření s majetkem, revizní zprávu kontrolní komise

f/ rozhodovat o vyloučení člena k jeho odvolání

g/ rozhodovat o zrušení – zániku TJ a jednotlivých oddílů, včetně

   stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku

          h/ za zvláštní zásluhy o činnost a rozvoj TJ může členská

             konference TJ na návrh výboru TJ udělit členovi čestné

             členství TJ

 

4.      Výbor TJ koordinuje a zajišťuje činnost mezi zasedáními členské

   konference TJ a při své práci se řídí obecně závaznými právními

   předpisy,stanovami TJ,dalšími organizačními normami TJ a

   usneseními členské konference TJ, přičemž postupuje podle  

   schváleného plánu činnosti a rozpočtu a v jejich mezích může

   činit příslušná ekonomická rozhodnutí. V čele výboru stojí

   předseda,který výbor svolává zpravidla 1x za měsíc

 

5.      Výbor plní zejména tyto úkoly:

 

a/ připravuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu činnosti

   a rozpočtu pro členskou konferenci TJ

b/ zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a

   rozpočtu a přijímá rozhodnutí ke splnění usnesení členské

   konference TJ

c/ schvaluje plány činnosti a rozpočty oddílů,vede členy a zvláště

   pak výbory oddílů k co nejúčinějšímu využívání přidělených a

   svěřených finančních a materiálových prostředků, dbá o dosažení

   nejvyšších příjmů z vlastní činnosti

d/ projednává s výbory oddílů případné změny jejich rozpočtů a

   účelné přerozdělení prostředků, které TJ získala nad rámec

   očekávaných příjmů

e/ zajišťuje zpracování přehledů nezbytných statistických 

   zjišťování,zvláště pak sociálně – ekonomických informací

f/ přijímá členy oddílů a TJ,zajišťuje řádné vedení evidence

   členské základny, cvičitelů, trenérů atd.

g/ zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními

   organizacemi, podniky a jednotlivci

h/ zajišťuje optimální využití provozu a údržbu a výstavbu

   tělovýchovných zařízení a zařízení sloužící k zajištění úkolů

   TJ

i/ zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů TJ

j/ schvaluje mezinárodní styk oddílů

k/ schvaluje odměny trenérů, cvičitelů a dalších realizačních týmů

l/ k zajištění svěřených úkolů vytvoří výbor TJ tým dobrovolných

   a placených pracovníků. Při sestavování organizačního řádu, je

   povinen výbor TJ dbát na účelnost a hospodárnost celého

   aparátu.

m/ výbor vytváří podmínky pro podnikatelskou činnost, za tím

   účelem je oprávněn zřizovat obchodní společnosti a sdružení

   podle platných zákonů, pověřovat odpovědné zástupce své

   podnikatelské činnosti,jmenovat statutární zástupce obchodních

   společností, jejichž činnost je zakotvena ve společenských

   smlouvách nebo organizačním řádu. Z finančních zisků zajišťuje

   tělovýchovnou činnost a ostatní činnosti spojené se základním

   posláním TJ podle stanov.

     

6.      Kontrolní komise:

 

a/ kontrolní komise je voleným orgánem členské konference TJ pro

   provádění kontroly všech ekonomických a právních operací

   uskutečňovaných v rámci všech orgánů TJ a ustaveného aparátu

b/ oprávnění kontroly se vztahuje na všechny funkcionáře,

   pracovníky, ale i pravidelné členy, a to pro všechny případy

   vyplývající z jejich oprávnění přijímat finanční nebo jiné

   plnění

c/ každý je povinen na požádání KK ji poskytnout bez prodlení

   pravdivé a úplné vyjádření, předložit požadované písemnosti

   nebo jiné důkazy a přiměřenou  součinnost

d/ kontrola je prováděna většinou periodicky, lze ji však provádět

   i namátkově

e/ s výsledky svých kontrol seznamuje KK především výbor TJ. 

   Celkové zprávy připravuje pro členskou konferenci TJ. KK je

   oprávněna požadovat splnění nápravných opatření. Pokud

   z kontrolních zjištění vyplyne podezření ze spáchání trestného

   činu, je povinností KK v průběhu kontroly na to upozornit

   příslušné orgány Trestního řádu, pokud tak z jejího podnětu bez

   zbytečných průtahů neučiní výbor TJ

f/ kontrolní komise je tříčlenná a jejími členy nemůže být

   předseda TJ, oddílu, člen výboru TJ a oddílu, ani placený

   funkcionář či pracovník TJ  

 

 

VIII.

Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení

 

 

1.    Volba všech orgánů v rámci TJ se provádí tajným hlasováním, pokud volicí orgán nerozhodne jinak

 

2.    Volební období je zpravidla 4 leté, pokud volicí orgán nerozhodne jinak

 

3.    Volby jsou platné zúčastní-li se jich nadpoloviční většina delegátů /členů/s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů z přítomných delegátů /členů/ s hlasem rozhodujícím

 

4.    Počet členů orgánů určuje před konáním volby volicí orgán, vždy však musí být dodržen lichý počet členů zvolených do orgánu

 

5.    Uprázdní-li se během roku místo některého člena výboru, nastupuje na jeho místo náhradník kooptovaný z nejlepších činovníků a členů TJ /oddílu/ na návrh výboru TJ /oddílu/. Do výboru je zvolen nejbližší členskou konferencí/schůzí/ TJ /oddílu/

 

6.    Členové orgánu, kteří ztratili důvěru svých členů a nebo se dopustili činů,které jsou neslučitelné s jejich funkcí, a to zejména závažným porušením„Stanov“, nedbalým výkonem funkce svěřené či jednáním proti zájmům TJ nebo oddílu, machinacemi nebo jinými úmyslnými jednáními, která poškozují majetek a majetkové zájmy TJ, nebo její dobré jméno a sami neuznali za vhodné odstoupit ze své funkce, mohou být odvoláni orgánem, jehož jsou členy. Vůči členu výboru oddílu tak může učinit vždy členská schůze oddílu. Právo odvolat člena jakéhokoliv orgánu má vždy konference TJ

 

7.    Zvolené orgány pravidelně skládají účty a podávají zprávy o své činnosti orgánům, které je zvolily

 

8.    Všechna usnesení při zasedání všech orgánů se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné nadpoloviční většiny členů – delegátů, pokud není specielně ve „Stanovách“ určeno jinak. V případě usnesení o zániku TJ a vypořádání majetku je nutný souhlas 3/5 většiny z přítomné nadpoloviční většiny delegátů konference TJ.

 

9.    Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu, nebo alespoň záznamu z jednání s uvedením přítomných osob, programu a závěrů z jednání.

 

     10. V případě nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci předsedy

         příslušného orgánu, musí příslušný orgán rozhodnout alespoň o

         pověření jednoho ze svých členů prozatímním výkonem funkce

         předsedajícího.

 

10.Nesejde-li se v daném termínu konference /členská schůze/ TJ

      /oddílu/ schopná přijímat usnesení, koná se za hodinu na témže

      místě a týmž programem druhá konference pokud je přítomno

      minimálně 30% pozvaných delegátů

 

IX.

Právní postavení a majetek TJ

 

 

1.    TJ je nezávislou samostatnou spolkovou organizací s vlastní právní subjektivitou - je právnickou osobou. TJ může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Může též k plnění svých úkolů používat národního nebo jiného majetku, který jí byl smluvně předán do užívání nebo k němuž bylo TJ zřízeno právo hospodaření.

 

2.    Za TJ jejím jménem jedná výbor TJ, a to zpravidla prostřednictvím předsedy,tajemníka, místopředsedy, hospodáře a dalších členů výboru TJ.

 

3.    Je-li pro právní úkon čs. právním řádem předepsána písemná forma, pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje nejméně dvou podpisů členů výboru TJ, kteří mají podpisové právo.

 

4.    Jménem TJ může jednat na základě pověření výborem TJ též výbor oddílu, zpravidla prostřednictvím svého předsedy a dalších členů výboru oddílu, a to výlučně v otázkách souvisejících se sportovně – technickým zajištěním činnosti oddílu a v rozsahu schváleného rozpočtu. K podávání objednávek či jiných forem závazků likvidovaných přes běžný účet TJ, je vždy nutný podpis statutárního zástupce nebo dvou pověřených členů výboru TJ.

 

5.    Výbor TJ je povinen zajistit vypracování organizačního řádu TJ, kde jsou určeny pravomoci jednotlivých vedoucích pracovníků TJ, případně společností, které vytvoří.

 

6.    Majetek TJ tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva, včetně finančních fondů, který se stal jejím majetkem registrací jako samostatné spolkové organizace

 

7.    Zdroje majetku TJ jsou:

 

a/ členské, oddílové a jiné poplatky členů

b/ příspěvky mimořádných členů a jiných osob

c/ příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturní společenské   

   činnosti

d/ příjmy z vlastní hospodářské činnosti včetně zahraničně

   obchodní činnosti

e/ příspěvky a dotace jiných organizací a orgánů a jednotlivců

f/ dary

g/ jiné příjmy

 

8.    Hospodaření TJ:

 

a/ k zabezpečení veškerých finančních a pokladních operací (dále

   peněžního styku/ je výbor povinen zřídit jedno pokladní místo

   TJ. Podle potřeby využívá pak služeb peněžních ústavů, u

   kterých vede své běžné účty

b/ pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů

   jsou pro výbor TJ závazné obecně – právní předpisy

 

9.    Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu a zájmů svých členů,uzavírá výbor TJ příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění movitého a nemovitého majetku, pokladní hotovosti, úrazové pojištění a pojištění pro případ odpovědnosti za škody

 

     10. Člen TJ odpovídá za škodu, kterou jí způsobil svým zaviněným

         jednáním ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a

         v případě, že se jedná o pracovníka TJ, ve smyslu příslušných

         ustanovení Zákoníku práce

 

     11. TJ neodpovídá svým členům ani jiným občanům za škodu způsobenou

   jim na zdraví při výkonu jejich sportovní, brigádní, turistické a

   další činnosti organizované TJ. Člen TJ bere na vědomí, že úraz,

   který by se mu v rámci této činnosti stal,není pracovním úrazem a

   že z něho vzniklé nároky budou uspokojeny pouze z pojistné smlouvy

   člena, který je sám pojištěn.

 

 

12.Stejným způsobem jsou uspokojovány i nároky z úrazů jiných 

   občanů,kteří nejsou členy TJ a účastní se její činnosti.

 

   13.Výbor TJ je oprávněn vydávat další řády a předpisy k zajištění

      činnosti TJ

 

 

X.

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

 

1.    TJ se považuje za právního pokračovatele původní sportovní organizace,která v minulosti byla několikrát přejmenována – vznikla v roce 1926 jako odnož KČST – Klub turistů vodáků a od roku 1968 nesla název TJ KOTVA Braník

 

2.    Na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu Československého svazu tělesné výchovy,konaného dne 25. března 1990, se TJ považuje též za jednu z nástupnických organizací a to v rozsahu majetkových práv a povinností, jak jsou evidenčně

zchyceny v příslušných dokladech ke dni registrace

 

3.    Jakékoliv změny a doplňky „Stanov“ spadají do výlučné kompetence členské konference TJ.

 

4.    Stanovy TJ KOTVA Braník, jako občanského sdružení, vytvořeného v souladu se zákonem č.83/90 Sb byly schváleny konferencí delegátů dne 14.5.1991, registrovány na MV ČR dne 15.5.1990 a upraveny konferencí delegátů dne 17.2.1992 tak jak je uvedeno.