Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z VČK TJ Kotva Braník

3. 4. 2007

Z á p i s

z jednání konference TJ Kotva Braník

dne 26.3.2007 v loděnici v Praze 4 Braníku , U Ledáren 1557/55.

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájil předseda TJ Kotva Miroslav Rudiš.

Zvolena mandátová komise ve složení: Sova, Vojta.

Zvolena návrhová komise ve složení: Krupka, Plašil, Svatý

Zapisovatelka a ověřovatelé zápisu: Svobodová, Šulc a Bakla

Řízení konference převzal Pavel Vlasák a seznámil delegáty s programem konference.

Předseda TJ Miroslav Rudiš přednesl zprávu o činnosti TJ v r. 2006 a sdělil , že plám činnosti na r. 2007 vychází z plánu činnosti oddílů.

Místopředseda TJ Václav Pešata přednesl zprávu o hospodaření za r.2007.

Bednář přednesl návrh na změnu názvu cyklistického oddílu TJ na „Cykloteam Kotva Braník“

Jiří Brožek přednesl zprávu kontrolní komise.

Jiří Vojta přednesl zprávu mandátové komise.

Pozvaných delegátů ………….70 .

Přítomných delegátů …………63

Účast………………………… 90%, schůze je usnášeníschopná

Diskuse:

L. Bakla informoval o webové stránce k 80. výročí založení TJ – ukončení provozu.

P.Plašil přednesl návrh usnesení konference TJ . Hlasováno o schválení usnesení , usnesení přijato.

Předseda M. Rudiš ukončil jednání konference , poděkoval za účast delegátům.

Zapsala: Svobodová

Ověřil: Bakla,Šulc

Zápis VČK také zde: