Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis a usnesení VČK TJ Kotva Braník

23. 4. 2009

                                        Zápis

     z jednání členské konference TJ Kotva Braník

                         konané dne 30.3.2009

 

Program členské konference:

1.          Zahájení

2.          Volba komisí

3.          Zpráva o činnosti a hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2008 a program činnosti na rok 2009

4.          Zpráva kontrolní komise

5.          Situační zpráva o jednáních s Povodím Vltavy s.p.

6.          Návrh rozpočtu a opatření ke zlepšení ekonomické situace TJ

7.          Zpráva mandátové komise

8.          Diskuse

9.          Usnesení konference

10.      Závěr

 

  1. Zahájení

Jednání konference zahájil člen výboru TJ Jirka Dydovič.

 

  1. Volba komisí

ČK zvolila mandátovou komisi ve složení Jiří Vojta, Vláďa Sova a Jiří Procházka.

ČK zvolila návrhovou komisi ve složení Jakub Šťastný, Petr Plašil a Vláďa Svoboda.

ČK zvolila ověřovateli zápisu Luboše Baklu a Vojtu Jančara.

V pracovním předsednictvu zasedli Mirek Rudiš, Jirka Dydovič a Miloš Svatý.

 

  1. Zpráva o činnosti TJ Kotva Braník za rok 2008 

Mirek Rudiš přednesl zprávu o činnosti TJ v roce 2008. Zkonstatoval, že loňský rok nebyl pro TJ příliš úspěšný, a to jednak v důsledku dalšího snížení zájmu o ubytování a dále neúspěchem v jednání s Povodím Vltavy. Důvodem je tlak na stálé zvyšování nájmů za pozemky a prosazování nových aktivit, vznikajících naproti přes zátoku ( Relax park).

Všechny finanční závazky však byly splněny, ovšem za cenu maximálního snížení provozních nákladů. V tomto ohledu pomohlo také vypsání mimořádných členských příspěvků. Ze strany PTÚ není možno očekávat jakoukoliv finanční pomoc vzhledem k tomu, že naše TJ má nejnižší členské příspěvky v Praze.

VTJ řešil s výbory oddílů také otázku pronájmu, event.prodeje majetku TJ. Tato otázka nebude vyřešena do doby vyjasnění podmínek dalšího užívání pozemků v areálu TJ.

M.Rudiš dále přednesl stručnou informaci o jednáních s Povodím Vltavy o osudu nájemní smlouvy. V současné době Povodí Vltavy nereaguje na naše návrhy na úpravu nájemního vztahu a zaslalo nám výpověď z nájemní smlouvy.

  

Z organizačních věcí konstatoval Mirek Rudiš ve své zprávě, že k 31.3.2008 ukončil v naší TJ činnost Cykloteam, koncem roku pak byl ustanoven přípravný výbor staronového cykloturistického oddílu. Přišli k nám dva vodácko-turistické oddíly (Česká televize a Sedmička) a oddíl kanoepola. Na Valšovkách proběhlo územní řízení, byla vytvořena 3 parkovací místa a vydány 3 univerzální povolenky.

V říjnu proběhlo výběrové řízení na nového vedoucího ubytovacích služeb a po jedné výměně je současným vedoucím p.Jan Zaťko.

V rámci zprávy o činnosti hodnotil Mirek Rudiš také činnost jednotlivých oddílů. Kromě informací o programu zkonstatoval, že OVT uspořádal po úklidu v boxech dražbu neoznačených a nevyzvednutých lodí. OLT si na členské schůzi schválil zvýšení oddílových příspěvků a plateb za ubytování s tím, že výtěžky půjdou výhradně na provoz a investice na Valšovkách ( dlouhodobě na zlepšení vodního hospodářství).Dále bylo navrženo konferenci udělení čestného členství OLT Jiřímu Dlouhému st.  YCKB bude v letošním roce slavit 50.výročí loděnice na Císařské louce.

 

Zpráva o hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2008

Vašek Pešata přednesl zprávu o hospodaření TJ v roce 2008. Konstatoval, že hlavním znakem hospodaření byla snaha o splacení závazků z roku 2007 a nastolení finanční rovnováhy. Závazky z předešlého roku byly splaceny k 31.8.2008. Finanční rovnováha je závislá pouze na tržbách z podnikání TJ. Ty jsou však ovlivněny celou řadou značně proměnlivých faktorů tak, jak se vyvíjí poptávka po námi nabízeném ubytování.

Dalšími faktory, které nepříznivě ovlivnily vývoj hospodaření jsou : nekončící jednání s Povodím Vltavy, které nám dosud nedalo jistotu o podmínkách pronájmu pozemků a nesplacené pohledávky  vůči PTÚ, které za rok 2007 a 2008 činí téměř 100 000,-Kč.

Z hlediska rozpočtu se nepodařilo naplnit plán tržeb za ubytování o 654 000,-Kč, meziroční snížení tržeb AC a ubytovny činí 82 000,-. Ubytovna  za rok 2008 tržila 1 885,4tis.Kč, AC tržil 1 173,4tis.Kč za 3měsíce provozu. V mzdové oblasti se podařilo snížit náklady o téměř 110 000,-Kč oproti rozpočtu. O stejnou částku však byly překročeny rozpočtované platby za energie. Ostatní položky se vyvíjely podle rozpočtu.

Jednoznačným úkolem je vytvoření finanční rezervy z tržeb kempu, pokud nám bude umožněno jej v letošní sezoně provozovat.

 

  1. Zpráva kontrolní komise

Jirka Brožek přednesl zprávu kontrolní komise. Kontrolní komise pracovala ve stejném složení, za celý loňský rok se na ni neobrátil nikdo s podnětem k provedení kontroly.

J.Brožek konstatoval, že předávání personální agendy je třeba uvést do souladu s organizačním řádem, chybí protokoly o předání funkce tajemníka. Byla provedena kontrola účetní evidence a kontrola inventarizace. Kontrolní komise navrhuje přijmout usnesení o doplnění souboru vnitřních směrnic o spisový a skartační řád.

 

  1. Situační zpráva o jednáních s Povodím Vltavy s.p.

Zprávu o jednáních s Povodím Vltavy přednesla Pavla Svobodová. Jednání o nájemní smlouvě trvají více než rok, probíhala na úrovni ředitele závodu Dolní Vltava i generálního ředitele Povodí Vltavy. Přes veškerou snahu výboru TJ není nová nájemní smlouva dosud uzavřena. V současné době běží výpovědní lhůta, nájem končí 24.5.2009.

Problém je v komunikaci s Povodím Vltavy, na naše písemné návrhy neodpovídá.

Nájem za rok 2008 splácíme podle splátkového kalendáře.

 

  1. Návrh rozpočtu 2009 

Návrh rozpočtu není dosud možno sestavit vzhledem k tomu, že nejsou známy podstatné položky : nájemné za pozemky Povodí Vltavy a výše dotací od PTÚ. Poté, co budou podklady známy, bude sestaven rozpočet.

 

  1. Zpráva mandátové komise 

Jirka Vojta přednesl zprávu mandátové komise. Z 71 pozvaných delegátů přítomno 64 delegátů, tj. 90,1%. Konference je usnášeníschopná.

 

  1. Diskuse  

V.Jančar vznesl dotaz, zda jsou z osobních jednání na Povodí Vltavy pořizovány písemné zápisy. Bylo mu odpovězeno, že nikoliv. Dále byl vznesen dotaz na systém dotací od PTÚ.Také tento problém byl plénu ze strany výboru TJ stručně objasněn.

Dále byla vedena diskuse o problému nájemní smlouvy na pozemky.

D.Anděl vznesl dotaz, zda má výbor TJ připraven krizový plán pro situaci, že nájemní smlouva nebude uzavřena. J.Konopáč rovněž vznesl dotaz, jak to bude s loděnicí dál?

M.Pýchová připomněla, že ve staré korespondenci se nalézá dopis s jakýmsi příslibem nájmu z doby přestavby loděnice.

D.Anděl a J.Korotvička navrhují svolání mimořádné konference v termínu, až bude jasno ohledně návrhu nájemní smlouvy a rozpočtu.

L.Bakla navrhuje, aby ke svolání mimořádné konference byl použit stejný seznam delegátů. Dále dává do úvahy zda bychom neměli vstoupit v jednání se subjektem, který připravuje výstavbu Relax parku naproti přes zátoku, event. se stát jeho součástí.

J.Slavík vyjádřil obavu, že žádný návrh smlouvy od Povodí Vltavy nedostaneme.

 

  1. Usnesení 

ČK přijala hlasováním na svém jednání tato usnesení :

 

a/   ČK schválila zprávu o činnosti TJ Kotva Braník za rok 2008

b/   ČK schválila zprávu o hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2008

c/   ČK schválila program činnosti TJ Kotva Braník na rok 2009

d/   ČK pověřila výbor TJ Kotva Braník vytvořením a schválením rozpočtu TJ

      Kotva Braník pro rok 2009 po získání podkladů k jeho sestavení

e/   ČK schválila zprávu kontrolní komise TJ Kotva Braník ze rok 2008

f/    ČK vzala na vědomí situační zprávu výboru TJ Kotva Braník o jednáních

      VTJ s Povodím Vltavy,s.p. ohledně smlouvy o nájmu za užívání pozemků

      v Braníku

g/   ČK na základě zprávy kontrolní komise TJ Kotva Braník uložila výboru TJ

      Kotva Braník vytvoření spisového a skartačního řádu TJ Kotva Braník

h/   ČK vzala na vědomí vznik oddílu cykloturistiky TJ Kotva Braník

i/    ČK udělila čestné členství v TJ Jiřímu Dlouhému st. a JUDr. Vojenu

       Gütlerovi

j/    ČK pověřila výbor TJ svoláním mimořádné konference delegátů TJ

       v případě, že ke dni výpovědi stávající nájemní smlouvy s Povodím

       Vltavy,s.p.na užívání pozemků v Braníku, tj. ke dni 24.5.2009, nebude

       vypracována a podepsána žádná nová nájemní smlouva za podmínek

       umožňujících další fungování TJ Kotva Braník, nebo bude ze strany Povodí

       Vltavy,s.p. předložen návrh nové smlouvy s nepřijatelnými podmínkami

 

  1. Závěr

Po ukončení procesu hlasování bylo ukončeno jednání členské konference.

 

Zapsala:  Pavla Svobodová

Ověřili:    Luboš Bakla

               Vojtěch Jančar

 

Zápis VČK v pdf:

Usnesení v pdf: