Jdi na obsah Jdi na menu

Konference delegátů TJ Kotva Braník z.s. 2018

13. 3. 2018
Zápis z jednání Konference delegátů TJ Kotva Braník z.s. konané dne 5.3.2018
Program jednání:
1) Zahájení členské schůze
2) Volba komisí – mandátové, volební a návrhové, zapisovatele a ověřovatelů
3) Zpráva mandátové komise
4) Schválení programu
5) Schválení Jednacího řádu
6) Schválení Volebního řádu
7) Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017
8) Zpráva Kontrolní komise
9) Návrh rozpočtu na rok 2018
10) Schválení nových stanov spolku
11) Volby členů Výboru TJ, Předsedy TJ, Místopředsedy TJ a členů Kontrolní komise
12) Schválení čestných členů TJ
13) Diskuze
14) Návrh a schválení usnesení Konference delegátů
15) Závěr
 
1. Zahájení
Jednání konference zahájil v 18:20 h předseda TJ Kotva Braník z.s., Petr Laník
 
2. Volba orgánů konference
Petr Laník představil Návrh na složení orgánů konference:
Předsedající konference: Tomáš Michal
Mandátová komise: Jiří Vojta, Vladimír Sova, Zuzana Doležalová
Návrhová komise: Petr Plašil, Jan Ostrý, Jan Šup
Volební komise: Tomáš Michal, Jakub Rozsypal, Petr Laník, Michal Přibyl
Zapisovatel: Tomáš Slavík
Ověřovatelé zápisu: Martina Michalová, Markéta Rohanová
Pavel Vlasák: vznáší námitku proti návrhu kandidatury T. Michala a Petra Laníka do Volební komise,
protože kandidují do Výboru TJ.
Tomáš Michal: vysvětluje, že v návrhu Volebního řádu, který budeme schvalovat později, je
toto upraveno v bodě 5.3. Kandidovat a zároveň být členem volební komise lze. Ptá se, zda s tímto bodem má někdo problém (nikdo nic nenamítá).
Petr Laník dává hlasovat o složení orgánů schůze.
hlas1.jpg
 
 
 
Návrh byl přijat.
Řízení schůze se ujímá Tomáš Michal
 
3. Zpráva Mandátové komise
Předseda Mandátové komise, Zuzana Doležalová, konstatuje, že z pozvaných 79 delegátů je přítomno 68 delegátů, tj. 86,1 %. Konference je usnášeníschopná.
mandat.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Schválení programu konference
hlas2.jpg
 
 
 

 Návrh byl přijat.

5. Schválení Jednacího řádu
T. Michal seznamuje delegáty s Jednacím řádem. Protože nemá nikdo pozměňovací návrh, dává hlasovat o schválení Jednacího řádu
hlas3.jpg
 
 
 
 
Návrh byl přijat.
 
6. Schválení Volebního řádu
T. Michal seznamuje delegáty s Volebním řádem. Protože nemá nikdo pozměňovací návrh, dává hlasovat o schválení Volebního řádu
hlas4.jpg
 
 
 
 
Návrh byl přijat.
 
7. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů
T. Michal informuje delegáty o nutnosti podepsat tento dokument do 28.5.2018 všemi členy TJ. Bez tohoto souhlasu nemůže TJ poskytnout požadované osobní údaje příslušným úřadům nebo svazům, které poskytují dotace. Dokument bude rozeslán členům emailem, T. Michal prosí o pomoc s doručením těm členům, kteří email nemají a zároveň žádá delegáty, aby svůj podepsaný souhlas odevzdali při odchodu u prezenčního stolu Mandátové komisi.
 
Porovnání nákladů a výnosů v letech 2013 a 2017
nakl.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vyd.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpráva o hospodaření TJ KOTVA Braník v roce 2017
 
Petr Laník přednesl zprávu o hospodaření. Konstatoval, že díky změně účetní, ke které VTJ přistoupil na konci roku 2017, obdržel VTJ výsledky za rok 2017 a to ještě neúplné, až tuto sobotu. A to i přesto, že výsledky za loňský rok řešil VTJ s účetní od poloviny ledna. Jsme tedy nuceni schválení hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2018 řešit na samostatné schůzi. VTJ navrhuje, aby schválení výsledků za rok 2017 a rozpočtu na rok 2018 proběhlo formou hlasování per rollam, pokud tato bude v následném bodu schvalování stanov odsouhlasena jako možná varianta. Pokud tato forma schválena nebude, bude VTJ nucen svolat mimořádnou konferenci pro schválení výsledků hospodaření 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2018. Předpokládaný termín i s ohledem na řádnou kontrolu výsledků navrhuje VTJ na konci dubna.
V současné době je VTJ schopen poskytnout pouze zůstatky v pokladně a na jednotlivých účtech k 31.12.2017
Na korunovém účtu u Fio banky je 938 166,- Kč, oproti 941 804,- Kč v roce 2016
Na eurovém účtu u Fio banky je 4 782,- €, oproti 0,- € v roce 2016
V korunové pokladně pak 0,- Kč, oproti 23 679,- Kč v roce 2016
Eurová pokladna je stejně jako loni bez zůstatku.
 
Zpráva o činnosti TJ Kotva Braník v roce 2017
Petr Laník přednesl zprávu o činnosti, která je součástí zápisu jako příloha.
 
Návrh činnosti TJ Kotva Braník v roce 2018
Petr Laník přednesl zprávu o návrhu činnosti, která je součástí zápisu jako příloha.
 
Granty
Tomáš Michal seznámil přítomné s výší poskytnutých grantů za rok 2017 - 505 539 ,- Kč a s jejich využitím.
HMP
400 000,- Kč - dotace na havarijní stav rozvodů, bez spoluúčasti
50 000,- Kč - dotace na Seakajakové vyjížďky, využito na nákup dvou
seakajaků spoluúčast 20% (celkové náklady 66 064,-Kč)
PTU
11 150,- Kč - dotace na provoz
Sportuj s námi
7 000,- Kč - Den otevřených dveří využito na stravování, DPP, letáky
13 000,- Kč - Krušné hory, využito na uhrazení dopravy
19 000,- Kč - Rio Botičo, využito na stavidlo, stan, záchranu
ČSK
5389,- Kč - Vánoční Sázava, využito na dopravu
 
8) Zpráva Kontrolní komise
Předseda KK přednesl zprávu Kontrolní komise, která je součástí zápisu jako příloha.
Tomáš Michal po přednesení zprávy vysvětluje, že neúnosná situace, kdy nejsou v TJ fyzicky účetní doklady (má je účetní u sebe) je od ledna 2018 vyřešena. Změnou účetní a účetního programu doklady neopustí kancelář TJ.
 
9) Návrh rozpočtu na rok 2018
Protože nejsou zatím k dispozici účetní výsledky 2017, východiskem pro návrh jsou výsledky za rok 2016, doplněné výstupy z přehledů za rok 2017 vedených VTJ. Provedené úpravy zahrnují známé a očekávané skutečnosti.
Změny mohou nastat zejména v oblasti dotací a jejich využití. Očekávané náklady na energie mírně porostou vzhledem ke zvyšující se obsazenosti ubytovny. Výše osobních nákladů bude záviset na přijetí údržbáře. VTJ očekává mírný nárůst tržeb v souvislosti se zlepšováním vybavení pokojů a kempu.
Příjmy s dotacemi 3 762 500 Kč
Výdaje celkem včetně odpisů 3 634 376 Kč
Rozpočet je navržen jako ziskový 128 124 Kč.
 
10) Schválení nových stanov Spolku
Směrnice č.7
Tomáš Michal seznámil delegáty se Směrnicí č.7, která vychází doslovně ze platných stanov a upravuje otázku oddílů. Směrnice vznikla kvůli zkrácení a zjednodušení stanov, hlavně pro potřeby žádostí o dotace. Tuto směrnici bude schvalovat, upravovat a případně rušit vždy Konference delegátů. Poté vyzval delegáty k předložení případných pozměňovacích návrhů ke Směrnici č.7. Protože žádný pozměňovací návrh nebyl předložen, dává T. Michal hlasovat o Směrnici č.7.
hlas5.jpg
 
 
 
Návrh byl přijat.
 
Stanovy
T. Michal vyzval delegáty k předložení případných pozměňovacích návrhů ke Stanovám vyjma těch, které byly rozeslány již s pozvánkou.
Pavel Vlasák: žádá vysvětlení, kdo je přidružený člen
Tomáš Michal: přidružený člen je v našem případě člen veslařů a člen dračích lodí
Pavel Vlasák: ve stanovách není jasně dáno, jaké práva a povinnosti má přidružený člen
Tomáš Michal: čte předmětné odstavce ve stanovách, VTJ to považuje za dostatečné
Pavel Vlasák: vznáší dotaz, kde je upravena výše příspěvků pro přidružené členy
Ivana Doleželová: je to ve směrnicích
Tomáš Michal: upřesňuje, že poplatky jsou v Příloze V. ke směrnici č.1, výše příspěvků nejsou uvedeny nikde
Martina Michalová: předpokládá, že je to upraveno smluvně
Tomáš Michal: ano, je to smluvně upraveno
Pavel Vlasák: předkládá návrh na to, aby byla vypracována zvláštní směrnice pro přidružené členy
Tomáš Michal dává o návrhu hlasovat.
hlas6.jpg
 
 
 
Návrh nebyl přijat.
 
Jiří Konopáč: vznáší námitku na bod 1.4. článku VI. Majetek a hospodaření.
1.4 V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Konference delegátů. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ. Jestliže TJ obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.
Vadí mu způsob naložení s likvidačním zůstatkem.
Hana Kosová: tento článek je tam kvůli snazšímu přístupu k dotacím a jako podmínka pro status veřejné prospěšnosti (status veřejné prospěšnosti byl původně v NOZ, momentálně je zrušený, ale může se do OZ vrátit).
Tomáš Michal: je to i obrana proti zrušení spolku skupinou členů, kterým by mohl být bližší „zisk“ z vyplacení likvidačního zůstatku členům, což je druhá možnost znění tohoto článku.
Jiří Konopáč: po krátké diskuzi bere svoji námitku zpět
Nikdo další nové připomínky ke stanovám nemá a tak T. Michal přistupuje k připomínkám již poslaným
spolu s pozvánkou.
 
1. Poměr pro určování delegátů a hlasovací právo členů Výboru TJ a Kontrolní komise na Konferenci
delegátů
Článek III. Orgány TJ, odstavec 2 Konference delegátů, bod 2.1
2.1 Konference delegátů je nejvyšším orgánem TJ a plní působnost členské schůze. Konference delegátů je
složena ze zástupců všech oddílů (podle zásady, že za každých započatých 7 členů oddílu se Konference
delegátů účastní 1 delegát za daný oddíl), členů Výboru TJ a členů Kontrolní komise. Všichni delegáti
mají hlasovací právo.
Tento bod T. Michal rozděluje na dvě části:
a) Poměr pro stanovení počtu delegátů na konferenci
Konference delegátů je nejvyšším orgánem TJ a plní působnost členské schůze. Konference delegátů je
složena ze zástupců všech oddílů (podle zásady, že za každých započatých 7 členů oddílu se Konference
delegátů účastní 1 delegát za daný oddíl), členů Výboru TJ a členů Kontrolní komise.
Jde o jasné určení, že se jedná o každých sedm započatých členů oddílu, formulace v minulých stanovách
byla nejednoznačná. Protože OVT bere zpět protinávrh o poměru 1:10 a také proto, že nikdo nemá jiné
protinávrhy, nechává T. Michal o této formulaci hlasovat.
hlas7.jpg
 
 
 
Návrh byl přijat.
 
b) Všichni delegáti mají hlasovací právo.
Jiří Černý: navrhuje, aby právo volit měli členové Výboru TJ a Kontrolní komise pouze v případě, že budou na členské schůzi oddílu zvoleni za delegáta.
T. Michal nechává po krátké upřesňující diskuzi hlasovat o protinávrhu J.Černého.
hlas8.jpg
 
 
 
Návrh byl přijat.
 
2. Hlasování per rollam
Článek III. Orgány TJ, odstavec 2 Konference delegátů, bod 2.13
2.13 Konference delegátů může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) pomocí
technických prostředků nebo korespondenčně. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení,
podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny a údaj o lhůtě, ve které se
má člen Spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti hlasování se
vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno. Statutární orgán oznámí
členům Spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování a pokud bylo usnesení
přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může
oznámení učinit na náklady Spolku ten, kdo usnesení navrhl. Při hlasování per rollam je rozhodnutí
přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech delegátů.
 
K odsouhlasení účetní uzávěrky navrhl VTJ do stanov hlasování mimo zasedání, tedy korespondenční.
Korespondenční hlasování by vypadalo takto:
VTJ s dostatečným předstihem (plánováno min. 30 dní před konečným termínem hlasování) rozešle podklady delegátům emailem.
Kdo nemá email dostane podklady:
a/ prostřednictvím výboru oddílu,
b/ k vyzvednutí v kanceláři
c/ poštou.
K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Tento dokument pak delegát doručí osobně či poštou do kanceláře TJ.
T. Michal žádá zástupce OPT, jako předkladatele protinávrhu tento bod ze stanov vypustit, o vysvětlení důvodů pro vypuštění
Pavla Svobodová: tento bod je nejednoznačný, není upraveno o čem lze hlasovat mimo zasedání a naopak jsou tam uvedeny technické prostředky, i když je uvažováno podle vyjádření VTJ pouze o hlasování korespondenčním.
Vladimír Sova: s tímto bodem nesouhlasí, hrozí, že se již Konference delegátů nikdy nesejde prezenčně.
Petr Plašil: cituje bod 2.2 z článku 2. Konference delegátů z návrhu stanov: Konferenci delegátů svolává k zasedání Výbor TJ nejméně jedenkrát do roka.
Tomáš Michal: vyzývá delegáty k návrhu hlasování ve věcech, o kterých nelze rozhodovat mimo zasedání
Jiří Černý: navrhuje zrušení spolku, sloučení spolku……
Pavla Svobodová: namítá, kdo bude delegát na hlasování per rollam, když toto bude cca 4 měsíce po řádné Konferenci delegátů
Jiří Konopáč: doporučuje z osobní zkušenosti hlasování per rollam do stanov ukotvit
Postupně je návrhy z pléna doplněno znění tohoto bodu na:
2.13 Konference delegátů může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) a to korespondenčně. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny a údaj o lhůtě, ve které se má člen Spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno. Statutární orgán oznámí členům Spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady Spolku ten, kdo usnesení navrhl. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech delegátů. Hlasování per rollam není možné o zrušení Spolku, sloučení Spolku, stanovách Spolku a při volbě orgánů TJ.
Tomáš Michal dal hlasovat o tomto bodu.
hlas9.jpg
 
 
 
Návrh byl přijat.
 
3. Neslučitelnost funkcí ve Výboru oddílu a Kontrolní komisi
Článek III. Orgány TJ, odstavec 5. Kontrolní komise, bod 5.2
5.2 Kontrolní komise má alespoň tři členy. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena Výboru TJ, člena Výboru oddílu, placeného funkcionáře či pracovníka TJ a ani s výkonem funkce likvidátora.
Tomáš Michal: Právní úprava podle OZ § 262 je: Neurčí-li stanovy další omezení, není členství v kontrolní komisi slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora. Podle OZ by mohl v KK pracovat i člen VTJ. Na druhou stranu v dosud platných stanovách je z práce v KK vyloučen: předseda TJ, oddílu, člen výboru TJ a oddílu, ani placený funkcionář či pracovník TJ.
Pavla Svobodová: v původně zaslaných stanovách byl uveden pouze statutární zástupce, člen VTJ a likvidátor. Proto se tři členové výboru OPT přihlásili ke kandidatuře do KK. Po jejich kandidatuře VTJ předložil znění tohoto bodu podle původních stanov. Proč, když k tomuto bodu nepřišla žádná připomínka.
Tomáš Michal: je pravda, že ve verzi k připomínkování nebylo omezení pro člena výboru. Celé se to začalo řešit po dotazu výboru OLT, zda může Jiří Konopáč kandidovat jako člen výboru. Než se toto řešilo na VTJ, podali kandidaturu i zmínění členové výboru OPT. Připomínku podal na jednání s KK její předseda V. Martínek a člen KK Jiřina Novotná.
Jiří Černý: navrhuje verzi z připomínkovaných stanov, tedy statutár, člen VTJ a likvidátor
Tomáš Michal: co placený funkcionář TJ či pracovník TJ?
Pavel Vlasák: v TJ nikdo takový není
Tomáš Michal: stanovy jsou dokument na dalších x let, to není o současné situaci v TJ
Jiří Černý: navrhuje doplnit
Jiří Konopáč: společně s Michalem Přibylem navrhuje doplnit i člena výboru oddílů
Tomáš Michal: upozorňuje, že jsme se vrátili k navrženému znění
Další diskuze nepřinesla žádné další návrhy, navrhuje Tomáš Michal hlasovat o původně navržené verzi
znění, ke které jsme se v diskuzi vrátili. Nikdo nemá námitek a tak T. Michal nechává hlasovat o znění:
5.2 Kontrolní komise má alespoň tři členy. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena Výboru TJ, člena Výboru oddílu, placeného funkcionáře či pracovníka TJ a ani s výkonem funkce likvidátora.
hlas10.jpg
 
 
 
Návrh byl přijat.
 
Tomáš Michal přistupuje k hlasování o Stanovách jako celku s pozměněnými body z předchozích hlasování.
Vladimír Sova: vystupuje s dalším pozměňovacím návrhem. Navrhuje, aby ve stanovách zvýšen
minimální počet členů Výboru TJ na sedm. Argumentuje, že počet sedm snižuje riziko, že nějaký oddíl nebude mít ve výboru svého zástupce.
Tomáš Michal: namítá, že toto se dá řešit při hlasování o počtu členů aktuálně voleného výboru, které bude před samotnou volbou Výboru TJ. V budoucnu může být v TJ oddílů např. 9 a pak pevný počet členů Výboru TJ bude diskriminovat oddíly určitě. V návrhu stanov je to upraveno tak, že minimální počet členů výboru je shodný s počtem oddílů v TJ.
Petr Laník: v TJ máme šest oddílů
 
Tomáš Michal: ano, šestý je oddíl vodního slalomu, který má šest členů. Ve směrnici č.6 je ale uvedeno, že zástupce ve VTJ může mít oddíl s min. 40-ti členy.
Tomáš Michal nechal hlasovat o návrhu V. Sovy, aby byl minimální počet 7 členů Výboru TJ ukotven ve Stanovách.
hlas11.jpg
 
 
 
Návrh nebyl přijat.
 
Protože se již nikdo nepřihlásil s dalším návrhem na změnu navrženého znění stanov, nechal T. Michal hlasovat o návrhu Stanov s odsouhlasenými změnami (poměr hlasování, per rollam, neslučitelnost funkcí).
hlas12.jpg
 
 
 
Stanovy byly schváleny.
 
11) Volby členů Výboru TJ, Předsedy TJ, Místopředsedy TJ a členů Kontrolní komise
Tomáš Michal vyzývá delegáty k podání dodatečných kandidatur do orgánů TJ. Nikdo se nehlásí. T. Michal oznamuje odstoupení Anny Pešatové, Pavly Svobodové a Jakuba Šťastného z kandidátky do Kontrolní komise.
 
Volba Výboru TJ
T. Michal vyzývá delegáty k podání návrhů, kolik členů budeme volit do výboru (minimum je 5).
Navrhnut je počet členů Výboru TJ:
a) 5
b) 6
c) 7
T. Michal navrhl hlasovat od nejmenšího k největšímu počtu členů VTJ a protože nemá nikdo námitek, nechává hlasovat o pětičlenném Výboru TJ.
hlas13.jpg
 
 
 
Návrh byl přijat.
T. Michal připomíná, že volíme výbor pětičlenný. Cituje důležité body z Volebního řádu týkající se samotné volby. Dále vyzývá delegáty, aby si připravili Hlasovací lístek pro volbu do Výboru TJ a představuje kandidáty.
T. Michal poté zahajuje tajnou volbu.
V přestávce na sečtení hlasů představuje činnost OVT v roce 2017 jeho předseda, Michal Krupka.
Po sečtení hlasů volební komisí vyhlašuje T. Michal výsledky volby do VTJ:
vybor.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do VTJ byli zvoleni Filip Jančar, Petr Laník, Tomáš Michal, Petr Plašil a Tomáš Pospíšil.
 
Volba Předsedy TJ
Petr Plašil prohlašuje, že z pracovních důvodů nekandiduje na Předsedu ani Místopředsedu TJ.
T. Michal cituje důležité body z Volebního řádu týkající se samotné volby. Dále vyzývá delegáty, aby si připravili Hlasovací lístek pro volbu do Předsedy TJ.
T. Michal poté zahajuje tajnou volbu.
V přestávce na sečtení hlasů je promítán klip s medailonky členů navržených na čestné členství.
Po sečtení hlasů volební komisí vyhlašuje T. Michal výsledky volby předsedy TJ:
pred.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
V prvním kole nebyl Předseda TJ zvolen, do druhého kola postupují Tomáš Michal a Petr Laník.
II. kolo volby Předsedy TJ
Po seznámení delegátů se způsobem volby a úpravou volebního lístku zahájil T. Michal II. kolo volby Předsedy TJ. V přestávce na sečtení hlasů představuje činnost OLT v roce 2017 Tomáš Přibyl.
Po sečtení hlasů volební komisí vyhlašuje T. Michal výsledky volby předsedy TJ:
pred2.jpg
 
 
 
 
 
 
Předsedou TJ byl zvolen Tomáš Michal.
 
Volba Místopředsedy TJ
Po seznámení delegátů se způsobem volby a úpravou volebního lístku zahájil T. Michal volbu Místopředsedy TJ. Po sečtení hlasů volební komisí vyhlašuje T. Michal výsledky volby místopředsedy TJ:
mistopr.jpg
 
 
 
 
 
 
 
Místopředsedou TJ byl zvolen Filip Jančar.
 
Volba Kontrolní komise TJ
T. Michal upozorňuje, že podle stanov je KK minimálně tříčlenná a my máme pouze dva kandidáty. Žádá delegáty o podání kandidatury do KK
Jiří Vojta: navrhuje Vladimíra Sovu, V. Sova s kandidaturou souhlasí
Zuzana Doležalová: podává kandidaturu do KK
T. Michal vyzývá delegáty k podání návrhů kolik členů budeme volit do KK (minimum jsou 3).
Navrhnut je počet členů Kontrolní komise TJ:
a) 3
b) 4
T. Michal navrhl hlasovat od nejmenšího k největšímu počtu členů KK a protože nemá nikdo námitek nechává hlasovat o tříčlenné Kontrolní komisi.
hlas14.jpg
 
 
 
Návrh byl přijat.
Tomáš Michal cituje důležité body z Volebního řádu týkající se samotné volby. Dále vyzývá delegáty, aby si připravili Hlasovací lístek pro volbu do Kontrolní komise TJ.
T. Michal poté zahajuje tajnou volbu.
V přestávce na sečtení hlasů představuje činnost oddílu kanoepola Petr Ježdík.
Po sečtení hlasů volební komisí vyhlašuje T. Michal výsledky volby předsedy TJ:
kk.jpg
 
 
 
 
 
 
 
Do Kontrolní komise byli zvoleni Vladimír Martínek, Jiřina Novotná, Zuzana Doležalová.
 
12) Schválení čestných členů TJ
Tomáš Michal navrhuje hlasovat o všech navržených členech v jednom bloku a protože nikdo nic nenamítá, dává hlasovat o udělení Čestného členství pro tyto členy:
Josef Jureček, Jan Dohnálek, Jaroslav Satoránský, Alois Votava, Miloš Čermák, Jiří Vaněček, Vlasta Vaněčková, Jana Rážová, Miroslav Dubina.
hlas15.jpg
 
 
 
Návrh byl přijat.
 
13) Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil
 
14) Návrh a schválení usnesení Konference delegátů Konference delegátů TJ Kotva Braník konané dne 5. března 2018
Konference delegátů TJ Kotva Braník:
1 – Neschvaluje Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2017
2 – Schvaluje Zprávu kontrolní komise za rok 2017
3 – Neschvaluje Návrh rozpočtu na rok 2018
4 – Schvaluje zprávu mandátové komise
5 – Schvaluje čestné členství TJ všech navržených: Josef Jureček, Jan Dohnálek, Jaroslav Satoranský, Alois Votava, Miloš Čermák, Jiří Vaněček, Vlasta Vaněčková, Jana Rážová, Miroslav Dubina
6 – Schvaluje Směrnici č. 7
7 – Ukládá VTJ uložit v Obchodním rejstříku schválené Stanovy dle návrhu VTJ s těmito změnami:
- člen VTJ a KK má právo účasti na konferenci, hlasovací právo má pouze v případě, že je zvoleným delegátem
- per rollam pouze korespondenčně, není možno hlasovat o zrušení, sloučení a stanovách spolku a volbě do orgánů; platnost mandátu zvolených delegátů je do příští výroční členské schůze oddílu
- účast v KK je omezena stejně jako ve stávajících stanovách.
8 – Souhlasí se schválením Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2017 a Návrhu rozpočtu na rok 2018 per rollam.
9 – Bere na vědomí výsledky voleb orgánů TJ.
13/13
T. Michal dává hlasovat o návrhu usnesení.
hlas16.jpg
 
 
 
Usnesení bylo přijato.
 
15) Závěr
Tomáš Michal závěrem poděkoval dosavadnímu předsedovi TJ Petru Laníkovi za dosavadní práci. Poté Konferenci ukončil ve 22:50 h
Zapsal: Jiří Slavík
Ověřili: Martina Michalová, Markéta Rohanová
Seznam příloh: