Jdi na obsah Jdi na menu

Konference delegátů TJ Kotva Braník 2010

31. 5. 2010

                                         Zápis

       z jednání členské konference TJ Kotva Braník

                           konané dne 29.3.2010

 

 

Program jednání členské konference:

1.         Zahájení

2.         Volba pracovního předsednictva

3.         Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4.         Volba komisí  - mandátové

                                  volební

                                  návrhové

5.         Zpráva o činnosti TJ Kotva Braník za r.2009 a výsledky hospodaření za r.2009

6.         Návrh rozpočtu TJ Kotva Braník

7.         Zpráva kontrolní komise

8.         Zpráva mandátové komise

9.         Volba členů výboru TJ Kotva Braník

10.     Volba členů kontrolní komise TJ Kotva Braník

11.     Diskuse

12.     Usnesení konference

13.     Závěr

 

 

1.         Zahájení

Jednání konference zahájil předseda TJ Kotva Braník, Mirek Rudiš.

 

2.         Volba pracovního předsednictva

Do pracovního předsednictva byli zvoleni  :  Mirek Rudiš a Vladimír Sova.

 

3.         Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Pavla Svobodová, ověřovateli zápisu byli zvoleni Vojta Jančar, Luboš Bakla a Tomáš Korotvička.

 

4.         Volba komisí

ČK zvolila mandátovou komisi ve složení J.Vojta, M.Holý a T.Přibyl

ČK zvolila volební komisi ve složení M.Kněžek, V.Sabová a J.Škranc

ČK zvolila návrhovou komisi ve složení P.Plašil, M.Svatý a J.Janeček.

 

5.         Zpráva o činnosti TJ Kotva Braník za rok 2009

Mirek Rudiš přednesl zprávu o činnosti TJ v roce 2009. Konstatoval, že činnost TJ v loňském roce nejvíce ovlivnil vývoj nájemního vztahu s Povodím Vltavy, st.podnik.

Jednání o úpravě nájemní smlouvy, které se táhne už  od r.2007, pokračovalo v lednu 2009, následovala výpověď nájemní smlouvy ze strany Povodí Vltavy a zánik smluvního vztahu k 30.6.2009. Výboru TJ se nepodařilo přes veškeré úsilí i medializaci případu obnovit nájemní vztah k pozemkům v námi požadovaném rozsahu, dílčí nájemní smlouvy byly uzavřeny až v červenci. Autokemp byl otevřen v omezené ploše až od 27.7.2009, obě smlouvy byly uzavřeny pouze na dobu určitou a jejich platnost vypršela 31.10.2009. Od tohoto data máme nájemní smlouvu pouze na zastavěnou plochu.

V současné době došlo k personálnímu posunu na vedoucích pozicích Povodí Vltavy, což by mohla být pro TJ určitá naděje. Při jednání s novým GŘ vznese TJ požadavek na pronájem dosud užívaných sportovních ploch.

Ubytovna je stále v provozu jako jediný zdroj příjmů TJ, výbor TJ však byl nucen přikročit k razantním úsporným opatřením v oblasti mzdových prostředků. Tajemník TJ odešel do důchodu, jeho agenda byla rozdělena mezi ekonomku a údržbáře (technika), provoz ubytovny byl převeden na domovnický systém. Byla zrušena místa vrátných a provoz v současnosti funguje takto : dopoledne vedoucí ubytovny, odpoledne obsluha restaurace, večer a v noci domovnice ( pí.Krausová).

Výbory oddílů projevily zájem o optimalizaci provozu budovy, podaly různé návrhy na řešení. VTJ koncem roku 2009 zadal několika realitním kancelářím průzkum možnosti pronájmu ubytovací části budovy, smlouva byla podepsána s jednou realitní kanceláří, RK Honzík.

Dále Mirek Rudiš zkonstatoval personální změny ve výboru TJ, v říjnu 2009 rezignoval Václav Pešata na funkci místopředsedy TJ i na členství ve výboru TJ. V současné době je vedoucím ubytovny pan Petera a novým ekonomem p.ing.Trefil ( A.Pešatová ukončila pracovní poměr k 28.2.2010). Schůze výboru TJ se konaly pravidelně každé pondělí krom 1. pondělka v měsíci.

V rámci zprávy o činnosti hodnotil Mirek Rudiš také činnost jednotlivých oddílů. Kromě informací o sportovní činnosti a programu jednotlivých oddílů byla zkonstatováno následující  : 

OLT  -  v loňském roce proběhla změna financování provozu Valšovek, za účelem tvorby prostředků na investice si OLT razantně zvýšil oddílový příspěvek

oddíl cykloturistiky  -  otázka fungování oddílu je stále otevřená, oddíl není činný

YCKB  -  v oddíle probíhaly úvahy o odchodu z TJ, začátkem letošního roku se konalo jednání výboru TJ a výboru YCKB o ceně majetku, který by si jachtaři od TJ odkoupili.

Jachtaři založili občanské sdružení, za účelem převodu nájemní smlouvy na Císařskou louku. Výše nájmu, kterou České přístavy, a.s. požadovaly po převedení nájmu na občanské sdružení byla nepřijatelná. Členská schůze YCKB v únoru 2010 rozhodla, že oddíl jako celek opustí TJ Kotva a přestoupí do jiné loděnice ( ČVUT v Chuchli), odkoupení majetku dosud není vyřešeno.

 

 

Zpráva o hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2009

Mirek Rudiš přednesl zprávu o hospodaření TJ v roce 2009.Zkonstatoval, že finanční situace v roce 2009 se vyvíjela v závislosti na tržbách ubytovacího zařízení. Tržby byly o cca 460 tis. Kč nižší než v předcházejícím roce. Důvodem bylo otevření kempu až od srpna 2009, vzhledem ke stálým průtahům v jednání o pronájmu pozemků.

Byla zkonstatována výsledná tržba ubytovny a kempu za rok 2009.

Přehled o nákladech, výnosech a celkovém hospodaření TJ a oddílů  -  viz Zpráva o hospodaření TJ Kotva Braník v r.2009, která je přílohou zápisu.

 

 

6.         Návrh rozpočtu TJ Kotva Braník na rok 2010

Návrh rozpočtu dosud nebylo možné sestavit, a to vzhledem k tomu, že nejsou známy podstatné položky : možnost otevření kempu a nájemné za pozemky Povodí Vltavy, rovněž výše dotací od PTÚ.

 

Po přednesení zprávy o hospodaření a informace o rozpočtu vznesli námitky delegáti Jiří Škranc a Jiří Konopáč. Diskuse se týkala výsledků hospodaření a zvýšení členských příspěvků do TJ.

 

 

7.         Zpráva kontrolní komise

Jirka Brožek přednesl zprávu kontrolní komise. Kontrolní komise pracovala ve stejném složení : M.Pýchová, J.Brožek, V.Martínek. Za celý rok 2009 neobdržela žádný podnět k provedení kontroly.

 Změny v chodu TJ v uplynulém období poznamenaly organizační strukturu, bude nutné, aby nový výbor TJ upravil rozdělení kompetencí zaměstnanců a provedl s tím související změny organizačního řádu. Kontrolní komise provedla kontrolu účetní evidence za rok 2009, pohybů na účtech, výsledovky. Bylo zkonstatováno, že vykázaná roční ztráta je menší než v roce předcházejícím.

Bylo zkonstatováno, že nebyl vytvořen rozpočet na rok 2009, nebylo tedy možno porovnat hospodaření jednoty a oddílů. K 31.12.2009 nebyla v době kontroly uzavřena inventarizace, nebylo tedy možno zjistit inventární rozdíly. Dále bylo konstatováno, že nebyl vydán archivní a skartační řád.

     Členové kontrolní komise Pýchová a Martínek navrhli, aby členská konference přijala   

      usnesení o povinnosti přepracovat organizační řád.

 

 

8.         Zpráva mandátové komise

Jirka Vojta přednesl zprávu mandátové komise. Ze 64 pozvaných delegátů je přítomno 55 delegátů,tj. 86%. Konference je usnášeníschopná.

 

V.Jančar podává návrh na změnu programu jednání, diskusi přeložit před bod č.8 s tím, že předkládá několik návrhů do usnesení konference. Jedním z návrhů je návrh, aby současný výbor TJ pokračoval v činnosti do doby, než bude přepracován organizační řád a stanovy TJ. Návrhy na změnu programu a prodloužení mandátu současnému výboru TJ nebyly přijaty, ostatní návrhy byly na místě v součinnosti s návrhovou komisí zapracovány do návrhu usnesení.

 

 

9.         Volba členů výboru TJ Kotva Braník

10.     Volba členů revizní komise TJ Kotva Braník

Bylo konstatováno, že původně bylo 9 kandidátů pro volbu do výboru TJ. Jeden z kandidátů zemřel, na volebním lístku je tedy pouze osm jmen kandidátů do výboru TJ, přičemž je podle Stanov TJ potřeba zvolit výbor s lichým počtem členů.

Po krátké diskusi byl pro volbu do výboru TJ přijat návrh M.Kněžka : platný bude pouze volební lístek se sedmi volenými kandidáty do výboru TJ ( je třeba min. jedno jméno přeškrtnout), kandidát s nejmenším počtem odevzdaných hlasů nebude zvolen do výboru TJ. Dále byl přijat návrh volit pouze členy výboru TJ s tím, že předsedu a místopředsedy zvolí nový výbor TJ ze svého středu na první, ustavující schůzi.

 

Volba členů výboru TJ a kontrolní komise proběhla tajným hlasováním, a to vhozením volebního lístku do volební urny. Hlasovalo 55 přítomných delegátů, bylo spočteno 55 platných hlasů.

 

    

      Výsledky voleb do výboru TJ a kontrolní komise :

do výboru TJ byli zvoleni tito kandidáti s počtem hlasů :

Petr Plašil                52 hlasů

Jiří Procházka         47 hlasů

Pavel Vlasák           46 hlasů

Vladimír Sova        46 hlasů

Josef Kočmíd          44 hlasů

Jiří Vojta                 40 hlasů

Petr Laník               36 hlasů ,

do výboru TJ nebyl zvolen L.Bakla s počtem hlasů 31.

 

do kontrolní komise TJ byli zvoleni tito kandidáti :

Jiřina Novotná         55 hlasů

Vladimír Martínek   55 hlasů

Milada Pýchová       54 hlasů

 

Volební komise provedla zápis o průběhu a výsledku voleb

 

 

11.     Diskuse

V rámci diskuse podal V.Sova informaci o denním provozu loděnice, zrušení funkce vrátných a zavedení funkce domovnice.

J.Konopáč navrhl, aby z důvodu neexistence rozpočtu bylo vytvořeno alespoň rozpočtové provizorium, které by stanovilo termín pro zpracování rozpočtu.

T.Michal vznesl dotaz na postup ve věci pronájmu ubytovacích prostor v loděnici, informaci v této věci doplnila P.Svobodová.

 

 

12.     Usnesení

Členská konference přijala hlasováním tato usnesení  :

 

 

a/   ČK schválila zprávu o činnosti TJ Kotva Braník za rok 2009

b/   ČK schválila zprávu o hospodaření TJ Kotva Braník za rok 2009

c/   ČK schválila program činnosti TJ Kotva Braník na rok 2010

d/   ČK schválila zprávu kontrolní komise TJ Kotva Braník za rok 2009

e/   ČK schválila zprávu mandátové komise

f/    ČK zvolila členy výboru TJ na příští volební období : Josef Kočmíd, Petr Laník, Petr

      Plašil, Jiří Procházka, Vladimír Sova, Pavel Vlasák, Jiří Vojta

g/   ČK uložila výboru TJ bez zbytečného odkladu přepracovat organizační řád a

      směrnice, zpracovat archivní a skartační řád

h/   ČK požádala členy dosavadního výboru o součinnost a řádné předání agendy novému

      výboru TJ za součinnosti kontrolní komise

i/    ČK uložila výboru TJ připravit změnu stanov TJ dle návrhů a připomínek oddílů do

      příští konference TJ

j/    ČK uložila výboru TJ zpracovat rozpočtové provizorium na rok 2010 a rozpočtový

      výhled na další období

k/   ČK uložila výboru TJ konzultovat změny dokumentů s oddíly, a to s dostatečným

      předstihem

l/    ČK uložila výboru TJ využívat při řešení problémů komisí a rozdělení kompetencí

       v rámci výboru TJ

m/  ČK uložila výboru TJ vyžádat si souhlas všech oddílů před uzavřením pronájmu na

       podstatnou část areálu

n/    ČK uložila všem členům TJ aktivně přispívat k řešení situace TJ Kotva Braník

 

Pro přijetí usnesení hlasovalo 50 delegátů, 2 delegáti se zdrželi, proti přijetí usnesení nehlasoval nikdo.

 

 

13.     Závěr

Po ukončení hlasování bylo jednání členské konference ukončeno.

 

 

Zapsala   :   Pavla Svobodová

Ověřili    :   Jančar Vojtěch

 Bakla Luboš

 Korotvička Tomáš